ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรม/สัมมนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง จริยธรรมข้าราชการตุลาการกับมาตรฐานจริยธรรมแห่งการดำรงตำแหน่ง และ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรม/สัมมนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง จริยธรรมข้าราชการตุลาการกับมาตรฐานจริยธรรมแห่งการดำรงตำแหน่ง และ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน


เอกสารแนบ